Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (construction project management). Σκοπός της διαχείρισης ενός έργου είναι ο έλεγχος του χρόνου, του κόστους και της ποιότητας του. Με τεχνογνωσία σαν διαχειριστής ενός τεχνικού έργου και με την κατάλληλη στελέχωση, μπορεί να λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα κατά την κατασκευή όσον αφορά τη χρήση πόρων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, την ταύτιση προϋπολογισμού-κόστους κατασκευής, τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, την επικοινωνία και την ασφάλεια στην κατασκευή.

Διαχείριση Έργου